Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ACTIEF WANDELEN

Norbert Baas Sportbegeleiding
KVK 62548735
Dwingeloo
contact@actiefwandelen.nl

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Ik/Mij: Norbert Baas Sportbegeleiding, de aanbieder van de Cursus en de gebruIker van deze
algemene voorwaarden;
b. Cursus: online Cursus met digitale inhoud die via de portal www.actiefwandelen.nl geleverd
wordt;
c. Je/Jij: natuurlijk persoon, deelnemer van de Cursus, ontvanger van de digitale inhoud, wederpartij
van Ik/Mij;
d. Dag: kalenderdag.
e. Ontbindingsrecht: recht van de consument om binnen de aangegeven bedenktijd af te zien van de
overeenkomst op afstand.

2.Toegang

1. Om deel te kunnen nemen aan de Cursus moet Je een deelnamebewijs voor de Cursus gekocht
hebben.
2. Je krijgt in geen geval eerder toegang dan dat de betaling voor de Cursus door Mij is ontvangen.
3. Bij de aankoop van het deelnamebewijs moet Je jouw naam, adres, plaats en e-mailadres opgeven
waarmee Je de Cursus wil volgen.
4. Toegang tot de Cursus is persoonlijk en mag Je niet met anderen delen.
5. Je recht op toegang tot de Cursus is tot 15 maanden na aankoop geldig.
6. Iedere week op vrijdag komt de training voor de volgende week beschikbaar.

3.Ontbindingsrecht

1. Je mag de overeenkomst binnen 14 dagen nadat Je deze bent aangegaan ontbinden. Dit doe Je
door een e-mail te sturen naar contact@actiefwandelen.nl. Ik zal de ontvangst daarvan
bevestigen.
2. Als Ik de Cursus al volledig geleverd heb en Je hebt verklaard dat Je Je ontbindingsrecht verliest
zodra de eerste 14 dagen verstreken zijn, heb Jij geen recht meer op ontbinding.
3. Als Jij gebruik maakt van je ontbindingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten, van
rechtswege ontbonden.
4. De vergoeding waar Jij recht op hebt, stort Ik binnen 14 dagen na ontbinding terug op de
bankrekening waar vandaan Jij de betaling hebt gedaan.

Versie 1.1 – 20 augustus 2020.

4. Aansprakelijkheid

1. Ik ben niet aansprakelijk voor wat Jij wel of niet doet aan de hand van de Cursus.
2. Ik ben niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade of gevolgschade als gevolg van deze
Cursus.
3. Jij bent zelf verantwoordelijk voor wat Je met de inhoud van de Cursus doet, de keuzes die Je
maakt, hoe Je de trainingen toepast en wat Je wel of niet met adviezen doet.
4. Alle informatie in de Cursus is algemeen van aard en is nooit een persoonlijk advies. Ik garandeer
niet dat de informatie in de Cursus uitputtend en volledig is of dat het de enige juiste informatie
is.
5. Ik ben niet aansprakelijk voor fouten in producten of diensten die Je bij derden koopt, ongeacht of
dit naar aanleiding van de Cursus is of niet.
6. Heb Jij lichamelijke klachten of twijfel je over jouw belastbaarheid, raadpleeg te allen tijde Jouw
huisarts.
7. De adviezen die worden gegeven in de Cursus, vervangen in geen geval adviezen van een arts,
fysiotherapeut of andere behandelaar.

5. Overmacht, Annuleren en Opschorten

1. In het geval van overmacht mag Ik de Cursus opschorten tot een moment na deze overmacht.
Wanneer de opschorting langer dan drie maanden duurt mogen zowel Jij als Ik de overeenkomst
ontbinden. Geen van ons is in dat geval schadevergoeding verschuldigd.
2. Geleverde onderdelen en informatie van de Cursus kunnen niet meer ongedaan gemaakt worden.
Jij moet daarom betalen voor het deel van de Cursus dat Je voor de overmacht hebt ontvangen of
hebt kunnen ontvangen.
3. Jij kunt de Cursus niet tussentijds annuleren of opzeggen.
4. Als Ik de Cursus tussentijds moet annuleren, terwijl er geen sprake is van overmacht, zal Ik de
volledige Cursus aan Je vergoeden, maar ben Ik geen schadevergoeding aan Je verschuldigd.

6. Intellectuele Eigendom

1. Ik ben rechthebbende van alle werken, methodes, namen, afbeeldingen, video, audio en teksten
die Je in de Cursus ziet of bij de Cursus geleverd krijgt. Ook ben Ik de houder van de merkrechten
en handelsnaamrechten.
2. Voor zover Ik niet de rechthebbende ben van de werken, namen of methodes, gebruIk Ik deze op
een rechtmatige wijze of heb Ik hiervoor een licentie gesloten met de rechthebbende.
3. Het is niet toegestaan enig intellectueel eigendomsrecht van mij te verveelvoudigen of openbaar
te maken, tenzij Jij en Ik daar samen andere afspraken over hebben gemaakt.
4. Je mag van al het Cursusmateriaal geen kopie maken en je mag het Cursusmateriaal niet
verspreiden.
5. Je mag de kennis en inhoud van deze Cursus niet inzetten om daar zelf een Cursus, al dan niet
tegen betaling, mee aan te bieden en op de markt te brengen.

Versie 1.1 – 20 augustus 2020

7. Klachten en Geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Als Je een klacht hebt, moet Je deze zo snel mogelijk aan Mij melden, zodat Ik Je klacht mogelijk
nog op kan lossen terwijl de Cursus nog loopt. Je moet je klacht in elk geval binnen zeven dagen
nadat de klacht is ontstaan aan Mij melden per e-mail. Ik zal binnen veertien dagen op Je klacht
reageren en waar mogelijk meteen oplossen.
3. Je hebt tevens het recht klachten in te dienen bij de Geschillencommissie Algemeen of gebruIk te
maken van ODR via https://webgate.ec.europa.eu/odr/
4. Komen we er samen niet uit? Dan mag Je de klacht voorleggen aan de bevoegde rechter van de
rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen.

 

Downloaden als PDF